BENDROJI PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Ši Bendroji paslaugų teikimo sutartis (kaip apibrėžta sąvokose) reguliuoja santykius tarp Kliento (kaip apibrėžta sąvokose) ir Paslaugų teikėjo (kaip apibrėžta sąvokose) Klientui naudojantis Paslaugomis (kaip apibrėžta sąvokose).

Kiekvienas Klientas registruodamasis Sistemoje (kaip apibrėžta sąvokose) privalo atidžiai perskaityti šią Sutartį ir ją patvirtinti, taip įsipareigodamas laikytis joje įtvirtintų sąlygų.

1. SĄVOKOS

1.1. Sutartis - ši Bendroji paslaugų teikimo sutartis, įskaitant priedus, į kuriuos nuoroda pateikiama Sutartyje, su visais vėlesniais papildymais ir pakeitimais;

1.2. Paslaugų teikėjas – UAB „WoraPay“, juridinio asmens kodas 302308715, registracijos adresas V. Maciulevičiaus g. 53, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas: feedback@worapay.com; Paslaugų teikėjo kaip asmens duomenų valdytojo identifikavimo numeris Asmens duomenų valdytojų valstybės registre P4495;

1.3. Klientas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris prisiregistravęs naudojasi Sistema savo asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslo veikla, tenkinti;

1.4. Verslininkas – tai bet kuris juridinis asmuo, taip pat fizinis asmuo teisėtai vykdantis verslo veiklą.

1.6. Sistema – tai nestandartinės programinės įrangos pagrindu sukurta mokėjimų sistema pavadinimu “WoraPay“, suteikianti galimybę Klientui prisijungusiam mobiliąja programėle pavadinimu “WoraPay” naudotis Sistemos Paslaugomis;

1.7. Paslaugos – Paslaugų teikėjo Klientams teikiamos paslaugos per Sistemą;

1.8. Paskyra – Kliento registravimosi Sistemoje rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Paslaugomis Sistemoje saugojanti nuoroda;

1.9. Svetainė – internetiniu adresu www.worapay.com esanti svetainė;

1.10. Kodas – tai kodas skirtas Verslininkui identifikuoti;

1.11. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2. PASLAUGOS

2.1. Klientas, norėdamas pradėti naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis, turi registruotis Sistemoje suvedant savo mobilaus telefono numerį ir jo paties sukurtą unikalų tik jam žinomą slaptažodį (toliau – Slaptažodis). Sistema Kliento nurodytu mobilaus telefono numeriu trumpąja žinute išsiunčia paskyros aktyvavimo informaciją. Klientui aktyvavus paskyrą jam suteikiama galimybė naudotis Sistema. Klientas savo Paskyroje susikuria savo PIN kodą, kuris yra naudojamas autorizuojant mokėjimo nurodymus. Visos Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos matomos Klientui jo Paskyroje. Klientas turi sekti nurodymus Paskyroje ir suteikti visą iš jo prašomą informaciją.

2.2. Klientas turi galimybę gauti iš Verslininkų sąskaitas apmokėjimui, pritaikyti galimas nuolaidas, atlikti mokėjimus (įskaitant pavedimus), išsaugoti savo mokėjimo kortelę bei jos duomenis bei naudotis kitomis Sistemos Paslaugomis.

2.3. Klientas, norėdamas atlikti mokėjimą Verslininkui, savo įrenginiu nuskanuoja Verslininko pateiktą unikalų Kodą, kurio pagrindu įrenginio ekrane parodomas Verslininko įmonės pavadinimas ir kita papildoma informacija (logotipas, trumpas aprašymas ir pan.) leidžianti Klientui suprasti, jog jis teisingai identifikavo Verslininką (nuskenavo teisingą unikalų Kodą). Tokiam Klientui Verslininkas turi galimybę į jo paskyrą pateikti sąskaitą, kurioje nurodoma mokėjimo data, suma, mokėjimo gavėjas, trumpas aprašymas už ką yra mokama, bei kita papildoma informacija (pvz. pilnas čekio už ką mokama detalizavimas). Klientas taip pat gali gauti sąskaitą į savo paskyrą jei Verslininkas pateikdamas sąskaitą nurodė Kliento mobilaus telefono numerį.

2.4. Klientas, norėdamas atlikti mokėjimą, turi prisijungti prie Sistemos naudodamas savo prisijungimo vardą ir Slaptažodį. Mokėjimas atliekamas Klientui suformavus mokėjimo nurodymą, klientui įvedus mokėjimo kortelės duomenis arba, jei mokama Sistemoje išsaugota mokėjimo kortele, savo PIN kodą, ir paspaudus patvirtinimo mygtuką. Toks patvirtinamas laikomas tinkamu mokėjimo nurodymo autorizavimu ir suteikia teisę Paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimą.

2.5. Klientas gali bet kuriuo metu prisijungęs prie savo Paskyros matyti atliktų operacijų išrašus. Paskutinių dviejų mėnesių duomenis Klientas savo Paskyroje matys bet kuriuo metu. Jeigu Klientas norės peržiūrėti senesnius nei dviejų mėnesių mokėjimus, Klientas turės galimybę juos užsisakyti Svetainėje. Šių išrašų užsakymui taikomi mokesčiai nurodomi Kainoraštyje.

2.6. Laikoma, jog Paslaugų teikėjas gavo mokėjimo nurodymą, jeigu Klientas tinkamai jį autorizavo kaip aprašyta 2.4. punkte.

2.7. Paslaugų teikėjas užtikrina, jog Kliento mokėjimai įskaitomi automatiškai iš karto juos atlikus.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Kliento teisės ir pareigos

3.1.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1.1. veikti sąžiningai ir laikytis šios Sutarties nuostatų, naudotis Sistema pagal jos naudojimą reguliuojančias taisykles;

3.1.1.2. nedelsiant (bet ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną, kai sužinojo) pranešti Paslaugų teikėjui elektroninio pašto adresu feedback@worapay.com, apie neautorizuotą ar netinkamą mokėjimo operaciją, apie prisijungimo prie Sistemos duomenų praradimą, vagystę ar neautorizuotą jos naudojimą ar neteisėtą įgijimą, taip pat privalo pranešti apie įrenginio praradimą, vagystę ar neteisėtą įgijimą;

3.1.1.3. Paslaugų teikėjui prašant arba Sistemoje esant tokiam reikalavimui, pateikti tikrus savo Asmens duomenis, kurių pagrindu Paslaugų teikėjas identifikuos Klientą jam naudojantis Paslaugomis Sistemoje;

3.1.1.4. Sistemoje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai jo Paskyra tapo žinoma ir/ar prieinama kitiems tretiesiems asmenims, tačiau tik iš anksto įspėjęs raštu Paslaugų teikėją, kuris blokuos Paskyrą, kuri tapo žinoma ir/ar prieinama tretiesiems asmenims ir suteikia teisę Klientui susikurti naują Paskyrą;

3.1.1.5. Nenaudoti Sistemos ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;

3.1.1.6. Neatlikti veiksmų, kurie galėtų suteikti galimybę prieiti prie ne savo Asmens duomenų ir/ar suteiktų galimybę atlikti neteisėtus veiksmus Sistemoje, įskaitant, bet neapsiribojant saugoti tiek savo įrenginį, tiek prisijungimo prie Sistemos duomenis nuo bet kurių trečiųjų asmenų.

3.1.2. Klientas privalo užtikrinti, kad naudojantis Sistema pateikiama informacija ir duomenys:

3.1.2.1. nėra klaidinantys ar neteisingi;

3.1.2.2. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Sistemos ir/ar Paslaugų veikimą.

3.2. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

3.2.1. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą arba jį sustabdyti penkioms darbo dienoms apie tai pranešęs mokėjimo nurodymą inicijavusiam Klientui nurodydamas atsisakymo arba sustabdymo priežastis ir taip i) ištaisyti klaidas dėl kurių yra atsisakyta vykdyti mokėjimo nurodymą; ii) sustabdyti mokėjimo nurodymą, kuris įtartinas ar neįprastas, prieš tai pranešę atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

3.2.2. Paslaugų teikėjas turi teisę blokuoti priėjimą prie Sistemos bet kuriam Klientui dėl objektyviai pagrįstų priežasčių, susijusių su Sistemos saugumu, įskaitant, bet neapsiribojant įtariamu neautorizuotu ar nesąžiningu Sistemos naudojimu, Asmens duomenų neteisėtu atskleidimu ir/ar naudojimu, įtartinomis ar neįprastomis mokėjimo operacijomis. Paslaugų teikėjas nedelsiant informuoja Klientą apie Sistemos blokavimą ir blokavimo priežastis, nebent toks informavimas susilpnintų saugumo priemones arba būtų draudžiamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Paslaugų teikėjas turi teisę panaikinti Sistemos blokavimą Klientui, kai nebelieka Sistemos blokavimo priežasčių.

3.2.3. Paslaugų teikėjas grąžina nurašytas lėšas Klientui sužinojęs apie neautorizuotas arba netinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas, jeigu Klientas nedelsdamas praneša kaip tai numatyta 3.1.1.2. punkte, bet ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo nurašymo iš Sąskaitos dienos, išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 5.2 ir 5.3 punktuose.

3.3. Jeigu Klientas neigia autorizavęs mokėjimo operaciją, kuri buvo įvykdyta, ar teigia, kad mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, Klientas turi pateikti įrodymus Paslaugų teikėjui.

4. ASMENS DUOMENYS

4.1. Paslaugų teikėjas yra Asmens duomenų valdytojas įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Paslaugų teikėjas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu.

4.2. Paslaugų teikėjas turi teisę rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti registracijos metu ar vėliau naudojantis Sistema Kliento pateiktus Asmens duomenis, vadovaujantis Sutartyje ir kituose Paslaugų teikėjo dokumentuose numatyta tvarka ir tikslais.

4.3. Paslaugų teikėjas turi teisę rinkti, valdyti ir tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina Paslaugoms teikti ir siekdamas užtikrinti sukčiavimo atliekant mokėjimus prevenciją, tyrimą ir nustatymą. Paslaugų teikėjas tvarko Asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

4.4. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Paslaugų teikėjui teisę rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo Paskyrą Sistemoje. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį, jis turi būti pateiktas raštu.

4.5. Paslaugų teikėjas turi teisę saugoti Asmens duomenis penkerius metus, o esant teisės aktuose numatytiems atvejams ir ilgiau.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Abi Šalys atsakingos už atsiradusius nuostolius, kylančius kitai Šaliai dėl kaltosios Šalies padaryto Sutarties pažeidimo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti nukentėjusiosios Šalies dėl to atsiradusius nuostolius.

5.2. Klientas yra tiesiogiai atsakingas už neautorizuotų mokėjimo operacijų atsiradusius nuostolius iki 150 (vieno šimto penkiasdešimt) eurų ekvivalento litais, kai tie nuotoliai patirti dėl:

5.2.1. prarasto ar pavogto jo asmeninio įrenginio panaudojimo, kuriame buvo galimybė prieiti prie Sistemos;

5.2.2. neteisėto Sistemos panaudojimo, kai Klientas neapsaugojo savo PIN ir Slaptažodžio ir jie tapo žinomi ir/ /ar prieinami tretiesiems asmenims. Klientas privalo užregistruoti policijoje jo įrenginio vagystę ir/ar kitą teisės pažeidimą ir pažymą pateikti Paslaugų teikėjui, kai pagal šios Sutarties sąlygas ir LR teisės aktus Paslaugų teikėjas turi atlyginti Kliento patirtus nuostolius.

5.3. Klientas yra tiesiogiai atsakingas už visus nuostolius, atsiradusius dėl Kliento nesąžiningumo, didelio neatsargumo ar tyčios, taip pat, kai nuostoliai atsirado dėl to, kad Klientas nevykdė savo pareigų, numatytų Sutarties 3.1.1.2.

5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento turėtas papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius, susijusius su netinkamai atlikta ar neatlikta mokėjimo operacija, jeigu Kliento mokėjimas buvo Kliento autorizuotas pagal šią Sutartį. Už techninius ar kitus trukdžius Paslaugų teikėjas nėra atsakingas ir atsiradusių nuostolių Klientui neatlygina.

5.5. Jeigu teisės aktų arba šios Sutarties nustatyta tvarka arba Kliento nurodymu mokėjimas yra stabdomas, arba prašoma jį stabdyti, visus nuostolius atsiradusius dėl tokio stabdymo, prisiima Klientas ir už tai Paslaugų teikėjas neatsako. Paslaugų teikėjas taip pat neatsako, jeigu mokėjimo nurodymas, kuris buvo tinkamai Kliento autorizuotas, jau įvykdytas ir jį sustabdyti nebeįmanoma.

5.6. Klientas supranta ir patvirtina, kad visa atsakomybė už registruojantis Sistemoje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą LR teisės aktams tenka informaciją pateikusiam asmeniui.

5.7. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas dėl trečiųjų šalių kaltės (elektros energijos, interneto ryšio, serverių nuomos ir t.t.) sutrikusį Sistemos darbą, taip pat nėra atsakingas už trečiųjų asmenų veiksmais ar neveikimu padarytą žalą Klientams ir/ar Sistemai.

5.8. Klientas patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už prisijungimo prie Sistemos duomenų (Slaptažodžio ir PIN kodo) slaptumą, įsipareigoja šiuos duomenis laikyti paslaptyje, neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Klientas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Paslaugų teikėjas turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar kitą pažeidimą, dėl kurio bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas.

5.9. Klientas supranta ir patvirtina, kad Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Klientų ir Verslininkų tarpusavio ginčus ir nedalyvauja juos sprendžiant. Šie ginčai turi būti sprendžiami laikantis LR teisės aktų reikalavimų, nebent šalys susitartų abipusiu susitarimu taikyti kitos valstybės teisę ginčui spręsti.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Sutartis yra neterminuota.

6.2. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3. Visi tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento kilę nesutarimai dėl Sutarties vykdymo, Paslaugų teikimo ar kiti nesutarimai dėl naudojimosi Sistema, yra sprendžiami derybų keliu. Klientas savo pretenziją turi pateikti raštu kartu pateikdamas pretenzijos aplinkybes pagrindžiančius tinkamai patvirtintus dokumentus. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų toks ginčas sprendžiamas pagal Kliento kreipimąsi arba į išankstinę ginčų sprendimo ne teismine tvarka instituciją – Lietuvos banką- Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka, arba į teismą LR teisės aktų nustatyta tvarka. Klientai taip pat turi teisę kreiptis ir išankstinę ginčų sprendimo ne teismine tvarka instituciją - Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą LR teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Sutartis galioja nuo jos paskelbimo Sistemoje, o kiekvieno atskiro Kliento atžvilgiu nuo to momento, kai Klientas, registruodamasis prie Sistemos patvirtina Sutartį. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su Paslaugų teikėju uždarydamas paskyrą. Uždaryti paskyrą Klientas gali informavęs Paslaugų teikėją elektroniniu paštu feedback@worapay.com. Paslaugų teikėjas gali nutraukti šią Sutartį su Klientu pranešdamas Kliento mobiliuoju telefonu trumpąja žinute prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

6.5. Visi pranešimai, prašymai, išskyrus skundus, ir kita informacija Paslaugų teikėjui registruojami kaip numatyta Sutartyje Paslaugų teikėjo Svetainėje ir Sistemoje esančiomis priemonėmis (pvz. žinučių siuntimo forma). Klientui – trumpąja žinute į mobilaus telefono numerį, kurį Klientas nurodo registruojantis prie Sistemos. Bet koks susirašinėjimas tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento vyksta lietuvių kalba.

6.6. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygas, apie tai viešai paskelbdamas Svetainėje ir sudarydamas galimybę Klientams patvirtinti naują Sutarties versiją. Klientas bet kada gali parsisiųsti arba atsispausdinti tuo metu galiojančią Sutarties versiją iš Svetainės.